:

Hvilke regler gælder for en vandinstallation?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke regler gælder for en vandinstallation?
 2. Hvad koster det at blive tilsluttet vandværk?
 3. Hvor dybt skal en vandledning ligge?
 4. Hvornår skal vandrør skiftes?
 5. Hvem har lavet anvisningen for vandinstallationer?
 6. Hvad hedder loven for udførelse af vandinstallationer?
 7. Kan man selv vælge vandværk?
 8. Hvad koster det at have egen boring?
 9. Hvor dyb er frostfri dybde?
 10. Hvordan finder man rør i jorden?
 11. Kan man rense gamle vandrør?
 12. Kan man selv skifte vandrør?
 13. Hvem ejer stikledningen vand?
 14. Hvem har lavet normen for vandinstallationer?
 15. Hvem ejer vandledningen?

Hvilke regler gælder for en vandinstallation?

Nødvendige

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner sÃ¥som side-navigation, login og adgang til lÃ¥ste omrÃ¥der af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Hvad koster det at blive tilsluttet vandværk?

Hvis man har en privat vandboring, er man sin egen leverandør af drikkevand og er altså ikke koblet til noget vandværk eller den offentlige vandforsyning.

En privat vandboring er typisk en brønd, som forsyner en eller flere husstande med brugsvand, dvs. vand til at drikke, til bad, tøjvask, rengøring og havevanding. Det er især landejendomme og afsidesliggende sommerhuse, der har privat vandforsyning.

I Danmark var der i 2017 ca. 50.000 små private vandforsyninger, som hver forsynede op til 9 husstande. I alt får omkring 3-5 procent af den danske befolkning vand fra en privat vandforsyning. 

 • Der kan ligge en tilfredshed eller frihed i at være sin egen leverandør af vand.
 • Det er billigere at være selvforsynende med vand end at købe vandet gennem et vandværk.
 • Ved boliger beliggende langt fra en hovedvandledning vil man ofte kunne få koldere vand fra egen vandboring.

Hvor dybt skal en vandledning ligge?

Når du eller din familie åbner for vandhanen, kommer vandet ud med en vis fart. Hvor hurtigt vandet kommer ud, afhænger af hvor meget tryk, der er på vandet.

Det er tyngdekraften, der skaber vandtrykket, nÃ¥r der er en højdeforskel mellem vandet i vandtÃ¥rnet og din vandhane. NÃ¥r højdeforskellen er stor, er der stort tryk pÃ¥ vandet, og nÃ¥r højdeforskellen er lille, er der lille tryk pÃ¥ vandet. 

Hvornår skal vandrør skiftes?

Prisen for velgennemført rensning, udgør en brøkdel af prisen, for udskiftning af samme rørinstallation. 

At skifte rørene i en hel vandinstallation, er enormt tidskrævende og det er timer du skal betale for. Læg hertil prisen for alle materialerne og de uforudsete ting der altid sker undervejs. 

Det tager også tid at få lavet en professionel rensning af rør. Der bruges tid på at opsætte renseudstyret. Der skal fyldes renseprodukt i installationen. Renseproduktet skal bruge tid til at opløse alle belægninger. Slutteligt skal produktet skylles ud og installationen skal desinficeres med et fødevaregodkendt produkt.

Rør kan være svære at komme til, fordi de er støbt ned, løber i skakter eller under lofter. Det vil betyde at der skal bruges tid på at komme frem til rørene og derefter massere tid og penge på at lukke hullerne igen.

En rensning kræver ikke adgang til rørene. Renseudstyret kobles typisk på i teknikrummet. Derfra cirkulerer det rundt i installationen og renser belægningerne af rørene. 

Selvom rørene er helt tilstoppede kan rørene stadig renses. Det lykkedes blandt andet for et meget stort bolighus, at få renset helt tilstoppede rør.

Hvem har lavet anvisningen for vandinstallationer?

Swipe horisontalt for at se alle emner

Formålet med bestemmelserne i bygningsreglementet er at sikre, at bygninger får ført vand ind i og rundt i bygningen svarende til det behov, som bygningen, de enkelte rum og deres installationer har i forhold til anvendelsen.

Hvad hedder loven for udførelse af vandinstallationer?

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.På retsinformation.dk anvendes der ikke cookies.

Kan man selv vælge vandværk?

Vi har en decentral vandforsyningsstruktur i Danmark. Det betyder, at drikkevandet typisk produceres på en vandforsyning i lokalområdet. Mere end 95%  af danskerne modtager drikkevand fra landets ca. 2.600 almene vandforsyninger.

De almene vandforsyninger har meget forskellig størrelse. De største vandforsyninger leverer vand til flere hundrede tusinde mennesker hver dag, mens de mindste leverer vand til 10 ejendomme. Produktionsapparatet på de største vandforsyninger består ofte af flere vandværker, mange og lange distributionsledninger og flere hundrede boringer. De mindste almene vandforsyninger kan bestå af et lille vandværk, en enkelt boring og kortere ledningsnet.

Vi har en decentral vandforsyningsstruktur i Danmark. Det betyder, at drikkevandet typisk produceres på en vandforsyning i lokalområdet. Mere end 95%  af danskerne modtager drikkevand fra landets ca. 2.600 almene vandforsyninger.

De almene vandforsyninger har meget forskellig størrelse. De største vandforsyninger leverer vand til flere hundrede tusinde mennesker hver dag, mens de mindste leverer vand til 10 ejendomme. Produktionsapparatet på de største vandforsyninger består ofte af flere vandværker, mange og lange distributionsledninger og flere hundrede boringer. De mindste almene vandforsyninger kan bestå af et lille vandværk, en enkelt boring og kortere ledningsnet.

De største vandforsyninger, som sælger eller behandler mere end 200.000m3 vand om året, er omfattet af vandsektorloven, som regulerer de organisatoriske og økonomiske forhold for danske vand- og spildevandsforsyninger. Her kan du læse mere om regulering af vandsektoren.

Kravene til indvindingstilladelse, kontrol med drikkevandet og eventuelt rensning afhænger dels af vandforsyningens størrelse og dels af, hvilke typer af forbrug som vandet skal anvendes til. Miljøstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til brug for kommunerne, som går mere i dybden med de regler, som gennemgås i de følgende afsnit.

 • Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg
 • Anbefalinger til kommunerne om forurening i små vandforsyninger
 • Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsvejledningen) 
 • Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre (Kogevejledningen)
 • Vejledning om blødgøring af drikkevand

Hvad koster det at have egen boring?

VandCenter Syd forsyner store dele af Odense og Lunde med rent drikkevand, som er baseret pÃ¥ grundvand. Dette pumpes op fra undergrunden fra forskellige sÃ¥kaldte ’kildepladser’.  Gamle brønde og boringer udgør dog en risiko for forurening af det værdifulde grundvand nær kildepladserne og dermed en forurening af drikkevandet. Derfor tilbyder VandCenter Syd nu i udvalgte omrÃ¥der gratis sløjfning af gamle brønde og boringer i 2020.

Sløjfningskampagnen har fokus pÃ¥ private brønde og boringer tæt pÃ¥ kildepladserne ved Dalum, Lunde og Lindved (den del, som ligger i Odense Kommune).*/** 

Hvor dyb er frostfri dybde?

Lex.dk er Danmarks nationalleksikon. Sitet er frit tilgængeligt for alle og indeholder opslagsværkerne Den Store Danske, Trap Danmark og en række specialværker som Dansk Biografisk Leksikon, Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Danmarks Oldtid, Danmarkshistorien, Gyldendals Teaterleksikon, Symbolleksikon og Historien om Børnelitteratur. Lex.dk er med flere end 230.000 artikler og ca. 2 mio. månedlige besøg Danmarks største site for forskningsformidling.

Institutioner eller virksomheder må kun kopiere fra lex.dk, hvis de har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Hvordan finder man rør i jorden?

Hvis du har brug for at grave i din have eller på din grund, skal du være opmærksom på, at der kan ligge både rør og ledninger gemt under overfladen.

Du kan støde på følgende ledninger og rør i jorden:

 • Vandrør

 • Fjernvarmeledninger

 • Kloakledninger

 • Elkabler (både hovedforsyningskabler og eventuelle kabler til belysning i haven)

 • Telefonkabler og internetopkobling

 • Fælles antenneanlæg

 • Gasledninger (er som regel omsluttet af et plastikrør)

 • Olietankledninger.

Kan man rense gamle vandrør?

En bekendt af mig har et problem med tilkalkede vandrør. Udskiftning af rørene er en meget omstændig affære, da de ligger indstøbt i gulvet gennem det meste af huset. Det er en almindelig ½" rørinstallation, og det er nemt at frakoble rørene fra den øvrige installation.Er der nogen der har erfaring med at udsyre sådanne rør, evt. med eddikesyre?Det forekommer mig, at emnet har været drøftet før i dette forum, men det er ikke lykkedes mig at finde tråden igen med søgefunktionen.

m.v.h.Jens

Kan man selv skifte vandrør?

VVS arbejde er ofte arbejde på husets vand- og varmesystem, og det er derfor noget, som føre til store skader, hvis det ikke udføres korrekt og forsvarligt. Derfor findes der også regler for hvilket VVS-arbejde man selv må lave, og hvilket der skal udføres af en autoriseret VVS’er.

Generelt må du arbejde på den del af VVS-installation, som sidder efter afspærringsventilen og således er synlig inde i rummet. Du må ikke lave nye VVS-installationer, lave kloak eller arbejde på gasinstallationer. 

Herunder kan du læse flere eksempler på hvad du må og ikke må lave af VVS arbejde selv:

Hvem ejer stikledningen vand?

Tærede vandstik giver risiko for vandskader på ejendommen og et uhensigtsmæssigt vandspild, der både påvirker jeres vandregning og miljøet negativt, derfor skal beskadigede ledninger renoveres.

Stikledningerne, der gå fra distributionsledningen ude i vejen og ind til ejendommens stophane, samt fra stophane og ind til ejendommen (jordledning) tilhører ejendommens ejer, og det er derfor også ejers pligt at vedligeholde dem, inklusive gerne årligt at motionere stophanen. Se evt. bestil nyt vandstik

Er der tale om akut brud på vandstik se Akut renovering af vandstik

Hvem har lavet normen for vandinstallationer?

Formålet med bestemmelserne i bygningsreglementet er at sikre, at bygninger får ført vand ind i og rundt i bygningen svarende til det behov som bygningen, de enkelte rum og deres installationer har i forhold til anvendelsen.

For vandinstallationer findes en dansk standard, DS 439, Norm for vandinstallationer, som er fra 2009. Flere af afsnittene i vandnormen er forældet, hvorfor der kun henvises til dele af normen i BR18, som reelle krav. Normen kan dog foruden de dele, som er direkte krav i bygningsreglementet benyttes som vejledning til, hvordan installationerne kan udføres.

Hvem ejer vandledningen?

Som ejer har du selv ansvaret for alle vandinstallationer (både i jorden og i huset) på din matrikel, fra skellet og ind med undtagelse af vandmåleren, som ejes og drives af Furesø Vandforsyning. Såfremt stophanen, som kan anvendes til at lukke for vandet ind til forbrugeren, er placeret på jordledningen dvs. på privat grund, er det ejerens forpligtigelse at vedligeholde denne.

I tilfælde af brud pÃ¥ jordledningen pÃ¥ privat grund, er det ejers pligt at udbedre skaden. Reparationer skal synes af Vandforsyningen. Ønsker du ikke at skifte jordledningen skal du have en mÃ¥lerbrønd umiddelbart indenfor skel.