:

Er ordblindhed medfødt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er ordblindhed medfødt?
 2. Hvad er årsagen til ordblinde?
 3. Hvorfor bliver børn ordblinde?
 4. Kan man komme af med ordblindhed?
 5. Er ordblind en hjerneskade?
 6. Kan ordblinde lære at læse?
 7. Er ordblinde mindre intelligente?
 8. Hvordan bliver man erklæret ordblind?
 9. Hvad er tegn på ordblindhed?
 10. Kan man vokse sig fra ordblindhed?
 11. Kan man lære at læse hvis man er ordblind?
 12. Er der forskellige grader af ordblindhed?
 13. Er ordblindhed arveligt?
 14. Hvad er ordblindhed?
 15. Hvorfor er et barn ordblind?
 16. Hvor mange er ordblinde i Danmark?
 17. Er ordblindhed arveligt?
 18. Hvad er ordblindhed?
 19. Hvorfor er et barn ordblind?
 20. Hvor mange er ordblinde i Danmark?

Er ordblindhed medfødt?

Ordblindhed, også kaldet dysleksi, påvirker evnen til at læse, stave og skrive. Det er sværere at lære at læse og stave, og det kan være sværere at forstå betydningen af tekster og selv at udtrykke sig skriftligt. Dysleksi betyder dog ikke, at man har generelle vanskeligheder med at lære.

Det er vigtigt at understrege, at ordblindhed ikke har nogen som helst sammenhæng med et barns intelligens, men udelukkende knytter sig til hjernens behandlingen af sproglig information. Nogle af de væsentlige forskelle, der er observeret hos børn med ordblindhed er:

Ordet ”fonologisk” betyder overordnet noget, der er relateret til lydstrukturer og mønstre i sprog. Fonologisk usikkerhed er en term, der bruges til at beskrive en specifik vanskelighed indenfor sprogbevidsthed hos personer med ordblindhed og refererer til en nedsat evne til at arbejde med og manipulere lyde (fonemer) på en fleksibel og bevidst måde.

En ordblind hjerne har sværere ved at opfatte, identificere og adskille lyde i ord og forbinde dem med de tilsvarende bogstaver eller bogstavrækker (ord). Dette kan omfatte at kunne adskille enkeltlyde i talte ord – for eksempel at kunne opdele ordet kat i lydene /k/, /a/, /t/ og at kunne tilføje, fjerne eller udskifte lyde.

Et barn med ordblindhed kan have vanskeligt ved at genkende og læse ord hurtigt og automatisk. Ordblinde bruger mere tid på at afkode enkeltord, hvilket resulterer i en mindre præcis og langsommere ordgenkendelse.

Arbejdshukommelsen er evnen til at holde information fast og arbejde med den. En ordblind hjerne kan have svært ved at fastholde lyd-bogstavforbindelser og andre sproglige informationer i arbejdshukommelsen, hvilket besværliggør læsning og stavning.

Nogle børn med ordblindhed kan have vanskeligheder med at fastholde deres overblik og opmærksomhed i teksternes dele. Det refererer til vanskeligheden ved at skelne og genkende individuelle bogstaver og ord præcist, især når de vises tæt sammen i en komplet kontekst uden klare mellemrum mellem ordene.

Bogstaver og småord, der er visuelt ens, kan byttes om. For eksempel kan en ordblind opfatte bogstaverne b, d og p som ens, ligesom småordene den, det, der. 

I videoen Dyslexia and the brain, forklarer læringsforsker Guinevere Eden om, hvordan en ordblind hjerne arbejder – klik på den røde knap til Youtube og kom til kanalen Understood – learning and attention issues:

Et barn i risiko for ordblindhed vil allerede tidligt vise tegn på de specifikke sproglige vanskeligheder.

I børnehaveklassen er risikoeleverne de børn, der har svært ved at opnå et sikkert bogstavkendskab. Det kan vise sig ved, at det er overraskende svært at lære alfabetet og at huske bogstaverne. Barnets opmærksomhed på de enkelte bogstavers lyde er den færdighed i 0. klasse, som bedst kan forudsige vanskeligheder i den første læseindlæring.

Man kan observere, at det er svært for barnet at inddele talesproget i mindre dele, fx at kunne afgøre, hvornår et ord slutter og et nyt begynder i talt sprog eller en sætning. Det kan være svært at høre ordets stavelser og svært at afgøre hvilke bogstavlyde, der er i et ord.

Det er især bogstavernes lyde og deres kobling til bogstavtegnet, som kan være svære at indlære tilstrækkeligt sikkert. At kunne forbinde bogstavet med sproglyden (fonemet), er en forudsætning for at lære at læse.

Hvad er årsagen til ordblinde?

Ja, der er en hel del. I en opgørelse fra 1991 sagde syv procent, at de selv vurderede at være ordblinde.

Med i den nationale ordblindetest i 2015 kunne man konstatere, at det gjaldt cirka otte procent af skoleelever, og det betyder jo så, at der potentielt sidder en til to ordblinde i hver klasse.

Nej, sådan kan man ikke sige. Det centrale for en ordblind er problemet med at forstå, hvilke lyde de forskellige bogstaver repræsenterer, når man læser og staver.

Ja, der er ofte tale om et sammensurium af problemer, hvor talesproglige vanskeligheder kan spille ind. Men det kan det også, at man har lært at tale sent, har et dårligt ordforråd, langsom indlæring eller husker dårligt.

Hvorfor bliver børn ordblinde?

Du ved måske allerede hvad ordblindhed er, at det er arveligt og at mange er ordblinde?

Dét, du allermest har brug for, er støtte til, hvordan du hjælper dit barn, når bogstaverne driller?

Kan man komme af med ordblindhed?

Du ved måske allerede hvad ordblindhed er, at det er arveligt og at mange er ordblinde?

Dét, du allermest har brug for, er støtte til, hvordan du hjælper dit barn, når bogstaverne driller?

Er ordblind en hjerneskade?

Vestlig musik er – ligesom sprog – et højt udviklet system af koder. Det betyder, at den kan skrives ned og overføres fra komponisten til de optrædende. Men i modsætning til sproget, benytter musikken sig af et spatialt arrangement af tonehøjden. Et nodepapir er inddelt i stave på hver fem linjer. Jo højere et symbol er placeret på stavene, jo højere er tonehøjden.

I modsætning til bogstaver i et tekststykke, kan tonehøjderne stables for at indikere, at de skal spilles samtidig (akkorder). Musikken benytter også et system af symboler, som indikerer, hvordan tonehøjden skal spilles.

Kan ordblinde lære at læse?

Du ved måske allerede hvad ordblindhed er, at det er arveligt og at mange er ordblinde?

Dét, du allermest har brug for, er støtte til, hvordan du hjælper dit barn, når bogstaverne driller?

Er ordblinde mindre intelligente?

Ordblindes intelligens svarer til andres, når de får IT-Hjælpemidler, instruktion og undervisning, og når de får hjælpen tidligt i livet. Undersøgelser og mine erfaringer peger på, at ordblinde generelt fungerer på samme intellektuelle niveau, som andre når de får den rette hjælp tidligt i livet, og bruger hjælpemidlerne i dagligdagen. Har du ikke fået den rette hjælp, så får du ikke det fulde udbytte af din intelligens.Forskellen imellem at være klog og intelligent: Det er klogt at bruge, din intelligens fuldt ud ved at bruge IT-hjælpemidler, fordi det er til glæde og gavn for dig og andre. Det er dumt ikke at brug de muligheder der er.

Hvordan bliver man erklæret ordblind?

I det daglige arbejde i klinikken møder jeg rigtig mange børn og deres forældre, der indgående kender til ovenstående. De er frustrerede over situationen, og over, ikke at kunne få eller finde hjælp nogen steder.

Når du læser dette, går jeg ud fra, du er i samme situation og ønsker hjælp.

Hvad er tegn på ordblindhed?

Ordblindhed er et vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed.

Ordblindhed kan også have konsekvenser for andre sproglige områder end det rent læse- og stavetekniske, f.eks. problemer med syntaks i skrift og tale, problemer med formulering i forskellige genrer og problemer med forskellige dele af læseforståelse og faglig læsning. Hertil kommer sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindheden: begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvtillid og et betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at gøre.

Kan man vokse sig fra ordblindhed?

Når barnet kommer til 3. eller 4. klassetrin, så begynder ordblindheden for alvor at kunne mærkes. Klassekammeraterne suser forbi i deres læseudvikling.

Fra mellemtrinnet og op tager fagene mere og mere afsæt i tekster, læsning og skrivning. Undervisningstempoet er sat op, og i et almindeligt klasselokale foregår der mange ting på samme tid.

Eleverne skal kunne flytte sig hurtigt fra en instruktion, til en opgave eller aktivitet, og ofte er læringsaktiviteterne knyttet til tekster, som eleven enten skal læse eller skrive. Tempoet i sig selv vil være en udfordring for den ordblinde elev, idet dysleksien indebærer en langsommere omgang med sprog, læsning og skrivning. For ordblinde er også mundtlig information og instruktion udfordrende.

Kan man lære at læse hvis man er ordblind?

Først af alt: Viden om ordblindhed er vigtig, og ordblindhed er ingen hindring for at nå sine drømme!

Ordblindhed er medfødt og usynlig udfordring, som gør det vanskeligt at læse og skrive. For mennesker med ordblindhed tager det lang tid at omsætte bogstaver til sproglyde, som er nødvendige for at danne ord.

Man ved ikke præcis, hvor mange ordblinde der er i Danmark, men man regner med, at over 400.000 af den danske befolkning er ordblinde. Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn.

Er der forskellige grader af ordblindhed?

Ordblindhed, også kaldet dysleksi, påvirker evnen til at læse, stave og skrive. Det er sværere at lære at læse og stave, og det kan være sværere at forstå betydningen af tekster og selv at udtrykke sig skriftligt. Dysleksi betyder dog ikke, at man har generelle vanskeligheder med at lære.

Det er vigtigt at understrege, at ordblindhed ikke har nogen som helst sammenhæng med et barns intelligens, men udelukkende knytter sig til hjernens behandlingen af sproglig information. Nogle af de væsentlige forskelle, der er observeret hos børn med ordblindhed er:

Ordet ”fonologisk” betyder overordnet noget, der er relateret til lydstrukturer og mønstre i sprog. Fonologisk usikkerhed er en term, der bruges til at beskrive en specifik vanskelighed indenfor sprogbevidsthed hos personer med ordblindhed og refererer til en nedsat evne til at arbejde med og manipulere lyde (fonemer) på en fleksibel og bevidst måde.

En ordblind hjerne har sværere ved at opfatte, identificere og adskille lyde i ord og forbinde dem med de tilsvarende bogstaver eller bogstavrækker (ord). Dette kan omfatte at kunne adskille enkeltlyde i talte ord – for eksempel at kunne opdele ordet kat i lydene /k/, /a/, /t/ og at kunne tilføje, fjerne eller udskifte lyde.

Et barn med ordblindhed kan have vanskeligt ved at genkende og læse ord hurtigt og automatisk. Ordblinde bruger mere tid på at afkode enkeltord, hvilket resulterer i en mindre præcis og langsommere ordgenkendelse.

Arbejdshukommelsen er evnen til at holde information fast og arbejde med den. En ordblind hjerne kan have svært ved at fastholde lyd-bogstavforbindelser og andre sproglige informationer i arbejdshukommelsen, hvilket besværliggør læsning og stavning.

Nogle børn med ordblindhed kan have vanskeligheder med at fastholde deres overblik og opmærksomhed i teksternes dele. Det refererer til vanskeligheden ved at skelne og genkende individuelle bogstaver og ord præcist, især når de vises tæt sammen i en komplet kontekst uden klare mellemrum mellem ordene.

Bogstaver og småord, der er visuelt ens, kan byttes om. For eksempel kan en ordblind opfatte bogstaverne b, d og p som ens, ligesom småordene den, det, der. 

I videoen Dyslexia and the brain, forklarer læringsforsker Guinevere Eden om, hvordan en ordblind hjerne arbejder – klik på den røde knap til Youtube og kom til kanalen Understood – learning and attention issues:

Et barn i risiko for ordblindhed vil allerede tidligt vise tegn på de specifikke sproglige vanskeligheder.

I børnehaveklassen er risikoeleverne de børn, der har svært ved at opnå et sikkert bogstavkendskab. Det kan vise sig ved, at det er overraskende svært at lære alfabetet og at huske bogstaverne. Barnets opmærksomhed på de enkelte bogstavers lyde er den færdighed i 0. klasse, som bedst kan forudsige vanskeligheder i den første læseindlæring.

Man kan observere, at det er svært for barnet at inddele talesproget i mindre dele, fx at kunne afgøre, hvornår et ord slutter og et nyt begynder i talt sprog eller en sætning. Det kan være svært at høre ordets stavelser og svært at afgøre hvilke bogstavlyde, der er i et ord.

Det er især bogstavernes lyde og deres kobling til bogstavtegnet, som kan være svære at indlære tilstrækkeligt sikkert. At kunne forbinde bogstavet med sproglyden (fonemet), er en forudsætning for at lære at læse.

Er ordblindhed arveligt?

Ordblindhed er arveligt, har forskerne fastslået. (Foto: MR.Cole_Photographer) Ja, det er delvist arveligt. Der er fundet genetiske markører for, at risikoen for at blive ordblind er fire gange højere, hvis der er en forælder, der også er det, så problemet løber ofte igennem generationer.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er et vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed.

Hvorfor er et barn ordblind?

At være ordblind betyder, at dit barn har svært ved at omsætte bogstaver til bogstavslyde, når det skal læse og stave. Det skyldes en medfødt funktionsnedsættelse i hjernen. Den er upræcis og langsom, når den skal omsætte bogstaver til sproglige lyde. Ikke mere.

Hvor mange er ordblinde i Danmark?

Der er ca. 400.000 ordblinde i Danmark, som findes i alle kulturer og sociale klasser. Mens op til 8 % af befolkningen er ordblinde har op til 20 % læse- og stavevanskeligheder. Nogle af disse vanskeligheder skyldes ikke ordblindhed. Ordblindhed har intet med intelligens at gøre, er ikke en sygdom og er arveligt betinget.

Er ordblindhed arveligt?

 • Ordblindhed er arveligt, har forskerne fastslået. (Foto: MR.Cole_Photographer) Ja, det er delvist arveligt. Der er fundet genetiske markører for, at risikoen for at blive ordblind er fire gange højere, hvis der er en forælder, der også er det, så problemet løber ofte igennem generationer.

Hvad er ordblindhed?

 • Ordblindhed er et vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed.

Hvorfor er et barn ordblind?

 • At være ordblind betyder, at dit barn har svært ved at omsætte bogstaver til bogstavslyde, når det skal læse og stave. Det skyldes en medfødt funktionsnedsættelse i hjernen. Den er upræcis og langsom, når den skal omsætte bogstaver til sproglige lyde. Ikke mere.

Hvor mange er ordblinde i Danmark?

 • Der er ca. 400.000 ordblinde i Danmark, som findes i alle kulturer og sociale klasser. Mens op til 8 % af befolkningen er ordblinde har op til 20 % læse- og stavevanskeligheder. Nogle af disse vanskeligheder skyldes ikke ordblindhed. Ordblindhed har intet med intelligens at gøre, er ikke en sygdom og er arveligt betinget.