:

Hvad koster en borgerlig vielse?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad koster en borgerlig vielse?
 2. Hvor kan man se borgerlige vielser?
 3. Hvordan bestiller man tid til borgerlig vielse?
 4. Hvor kan man blive gift i København?
 5. Hvor lang tid tager en borgerlig vielse?
 6. Kan en privatperson vie?
 7. Kan man selv vælge hvilket rådhus man vil giftes på?
 8. Hvad skal man have med til en borgerlig vielse?
 9. Hvad er forskellen på vielse og bryllup?
 10. Kan man blive viet på stranden?
 11. Hvilke fordele er der ved at blive gift?
 12. Hvor lang tid tager en vielse?
 13. Kan man blive gift uden vielse?
 14. Hvor lang tid varer en borgerlig vielse?
 15. Hvad er ulemperne ved at være gift?

Hvad koster en borgerlig vielse?

Hvis en af jer eller begge ikke er danske eller nordiske statsborgere, skal I sende en kopi af permanent opholdstilladelse eller bevis for ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Vær opmærksom på, at dokumentet 'Bevis for registrering' ikke er tilstrækkeligt, da det ikke er en permanent opholdstilladelse eller bevis for tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. I kan læse mere om ophold og ansøge om de relevante dokumenter på nyidanmark.dk.

Hvis I har boet i udlandet inden for den seneste årrække, kan vi bede om at få fremsendt en civilstandsattest fra tidligere bopælsland/bopælslande. En civilstandsattest er et dokument, der beviser din ægteskabelige status. Der står, om du er ugift, gift, fraskilt eller enke/enkemand. Hvis du er bosiddende i Danmark henter vi oplysningerne i cpr-registeret.

Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises.

Hvor kan man se borgerlige vielser?

Inden I kan afholde et borgerligt bryllup, skal I udfylde en ægteskabserklæring. I kan udfylde og printe ægteskabserklæringen ud fra kommunens hjemmeside. Ægteskabserklæringen skal udfyldes og sendes retur til jeres kommune.

På ægteskabserklæringen står der, hvilke dokumenter I skal vedlægge (kopier er tilstrækkelige). Husk at I kan altid kontakte kommunen og spørge til råds, hvis I er i tvivl om noget. Der kan være temmelig lang ekspeditionstid, så indsend erklæringen ca. 6 uger før brylluppet skal stå.

Hvordan bestiller man tid til borgerlig vielse?

Tag stilling til cookies på borger.dk

Borger.dk sætter tredjepartscookies til besøgsstatistik og i forbindelse med spørgeskemaer på borger.dk. Hvis du trykker ”Ja til cookies”, placeres der cookies til brug for besøgsstatistik, og banneret forsvinder. Hvis du trykker ”Nej til cookies”, placeres der udelukkende de nødvendige tekniske cookies for, at hjemmesiden kan fungere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på siden ”Indstillinger og information om cookies”.

Hvor kan man blive gift i København?

NÃ¥r et par gifter sig og bliver rette (= juridisk) ægtefolk, er det en offentlig handling i vidners nærvær. Vielsen kan foregÃ¥ bÃ¥de i kirken og pÃ¥ rÃ¥dhuset. Ved et kirkebryllup lover de to hinanden at ville leve sammen pÃ¥ Guds vilkÃ¥r: De lover at ville ”elske og ære til døden skiller”, det vil sige, arbejde for at holde fast ved kærligheden og den gensidige respekt, og de lover ikke at slippe kærligheden og respekten uanset, hvor svært det mÃ¥tte blive. Som hjælp og kraft dertil modtager de Guds velsignelse over deres ægteskab.  

Ved bryllup henvender man sig til en af præsterne for at aftale dag og tidspunkt for vielsen og for en samtale – og til kordegnen pÃ¥ kirkekontoret, som skal have begges dÃ¥bs- eller navneattester samt en godkendt prøvelsesattest. Prøvelsesattesten fÃ¥s ved henvendelse til bryllupskontoret pÃ¥ Københavns RÃ¥dhus. 

Hvor lang tid tager en borgerlig vielse?

Hvis I vil giftes, skal I søge om en prøvelsesattest. Det gælder både for vielser i kirken og på rådhuset.

I skal søge om en prøvelsesattest hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder mindst ét af nedenstående kriterier:

Kan en privatperson vie?

By default, only 'Friends' you’ve added on Snapchat can contact you directly or view your Story.

How to change your privacy settings ðŸ‘¯

Kan man selv vælge hvilket rådhus man vil giftes på?

Hvis en af jer eller begge ikke er danske eller nordiske statsborgere, skal I sende en kopi af permanent opholdstilladelse eller bevis for ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. Vær opmærksom på, at dokumentet 'Bevis for registrering' ikke er tilstrækkeligt, da det ikke er en permanent opholdstilladelse eller bevis for tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne. I kan læse mere om ophold og ansøge om de relevante dokumenter på nyidanmark.dk.

Hvis I har boet i udlandet inden for den seneste årrække, kan vi bede om at få fremsendt en civilstandsattest fra tidligere bopælsland/bopælslande. En civilstandsattest er et dokument, der beviser din ægteskabelige status. Der står, om du er ugift, gift, fraskilt eller enke/enkemand. Hvis du er bosiddende i Danmark henter vi oplysningerne i cpr-registeret.

Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises.

Hvad skal man have med til en borgerlig vielse?

Hvis I vil giftes, skal I søge om en prøvelsesattest. Det gælder både for vielser i kirken og på rådhuset.

I skal søge om en prøvelsesattest hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder mindst ét af nedenstående kriterier:

Hvad er forskellen på vielse og bryllup?

Andre par ønsker mange år efter den borgerlige vielse at få en kirkelig velsignelse. Dengang var rådhuset måske det rigtige valg for dem. Men senere kan der opstå et ønske om få Guds velsignelse over sit ægteskab. Med velsignelsen får brudeparret styrke fra Gud, som er den, der er større end os selv og vores kærlighed. 

Kan man blive viet på stranden?

Vælger i et kirkebryllup, så skal i kontakte præsten fra den kirke, i vil giftes. I skal huske på, at hvis i vil giftes i en kirke udenfor det sogn, i bor i, så skal i søge om tilladelse. Det er ikke alle præster, der vil vie folk udefra, men en del går dog med til det mod et vederlag, der varierer fra kirke til kirke. Men har man fundet den lille romantiske kirke udenfor sit sogn, som man bare vil giftes i, ja så er det bare at få fat i præsten med det samme og tage sine bedste overtalelsesevner i brug – det kan aldrig skade at spørge.

Man skal være klar over, at en præst godt kan nægte at vie jer, hvis den ene, eller i begge, i forvejen er skilt.

Vielsen i kirken vil altid vare længere end den borgerlige vielse. Der bliver sunget salmer som man i samarbejde med præsten har valgt og præsten taler længere til brudeparret. Desuden vil der være pyntet op i kirken (igen mod vederlag) efter eget ønske. Der skal være minimum 2 vidner til vielsen. Efter vielsen vil præsten give jer jeres vielsesattest.

Hvilke fordele er der ved at blive gift?

Hvis I overvejer at blive gift, så er der en række fordele ved det. I denne artikel kan du læse mere om, hvad disse fordele er, og hvorfor det er en god idé at blive gift.

Grundlægggende kan man identificere 7 grunde til, at det er en god idé at blive gift med sin partner.

Hvor lang tid tager en vielse?

Skal far følge bruden op ad kirkegulvet? Og hvem skal sidde hvor i kirken? Læs om traditioner og skikke her.

Kan man blive gift uden vielse?

For at blive gift i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. Denne attest viser, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven. En prøvelsesattest er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen. Attesten kan dog have en kortere gyldighedsperiode, afhængig af varigheden af det lovlige ophold i Danmark.

Hvis I bor i et andet land, men ønsker at blive viet i Danmark, er det de danske ægteskabsbetingelser, I skal opfylde – også selv om der gælder andre ægteskabsbetingelser i det land, I bor i.

Hvor lang tid varer en borgerlig vielse?

Lad os først og frem­mest tage et kig på, hvad en bor­ger­lig vielse egent­lig er. Hvis vi­el­sen ikke fo­re­ta­ges af en præst, er det en bor­ger­lig vielse. En bor­ger­lig vielse fo­re­går ofte på rå­d­hu­set, men den kan også foregå på stran­den, i bag­ha­ven eller et tredje sted.

Bor­ger­li­ge vi­el­ser fo­re­ta­ges som regel af borg­meste­ren eller en anden em­beds­mand, som borg­meste­ren har be­myn­di­get til at fo­re­ta­ge vi­el­sen. 

En bor­ger­lig vielse er i stedet for det mere tra­di­tio­nel­le kir­ke­bryl­lup, og det tager som regel ikke meget mere end 15 mi­nut­ter.

Som oven­for nævnt fo­re­går en bor­ger­lig vielse oftest på rå­d­hu­set, men I kan også blive viet andre steder, såsom i bag­ha­ven, på stran­den, på et slot eller i skoven.

Hvis I gerne vil giftes på rå­d­hu­set, be­hø­ver I ikke at gøre det på rå­d­hu­set i jeres kom­mu­ne. I kan frit vælge mellem alle rå­d­hu­se i Dan­mark, så hvis I ek­sem­pel­vis holder bryl­lups­fe­sten i en anden by, kan I blive viet på rå­d­hu­set i den by. Det kan også være, at I har fo­rel­sket jer i et smukt rådhus i na­bo­by­en, hvor I drøm­mer om at blive gift.

Hvis I gerne vil giftes i haven, på stran­den, på et slot eller lig­nen­de, vil borg­meste­ren eller en em­beds­mand mødes med jer på stedet og fo­re­ta­ge vi­el­sen. Som oven­for nævnt tager en bor­ger­lig vielse som oftest ikke meget mere end 15 mi­nut­ter.

I kan desvær­re ikke bare slå vejen forbi rå­d­hu­set en mandag ef­ter­mid­dag, fordi I har be­slut­tet jer for, at I gerne vil giftes nu og her. Der er nemlig lige et par små­ting og lidt pa­pir­ar­bej­de, der skal klares, inden I of­fi­ci­elt kan sige “ja” til hin­an­den.

I skal først og frem­mest ud­fyl­de en æg­te­skab­ser­klæ­ring. Dette kan I nemt gøre på borger.dk. Æg­te­skab­ser­klæ­rin­gen er en er­klæ­ring på, at I begge ønsker at indgå et æg­te­skab, og I skal begge un­der­skri­ve er­klæ­rin­gen. Når I ud­fyl­der æg­te­skab­ser­klæ­rin­gen, kan I sam­ti­dig fo­re­ta­ge nav­ne­æn­dring, hvis I ønsker dette.

Her­ef­ter vil der blive ud­stedt en prø­vel­se­s­at­test, der be­kræf­ter, om I op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for lov­ligt at kunne indgå æg­te­skab i Dan­mark. Kom­mu­nen vil li­ge­le­des sende et brev med tids­punk­ter for vi­el­sen.

Hvad er ulemperne ved at være gift?

 • Følelsesmæssig støtte: At gifte sig med en indsat kan give følelsesmæssig støtte til begge involverede parter. Den fængslede person kan drage fordel af at have en kærlig og engageret partner, som kan give trøst og opmuntring i deres fængslingstid. På den anden side kan ægtefællen opleve en følelse af formål og tilfredsstillelse med at yde støtte og kammeratskab til deres fængslede partner.
 • Loyalitet og engagement: At gifte sig med en indsat viser et stærkt niveau af loyalitet og engagement. På trods af de udfordringer og begrænsninger, som fængslingen medfører, kan forpligtelsen til at opretholde forholdet ses som et vidnesbyrd om styrken af ​​båndet mellem parret. Denne forpligtelse kan fremme en dyb følelse af tillid og dedikation.
 • Juridiske fordele: Ægteskab kan give visse juridiske fordele, såsom evnen til at træffe medicinske beslutninger på vegne af den fængslede ægtefælle, adgang til samværsrettigheder og muligheden for ægteskabelige besøg i nogle jurisdiktioner. Disse juridiske fordele kan være med til at opretholde en tættere forbindelse mellem parret og give mulighed for fysisk intimitet og fælles oplevelser.
 • Begrænset fysisk kontakt: En af de store udfordringer ved at gifte sig med en indsat er den begrænsede fysiske kontakt, der kan opretholdes i fængslingsperioden. Afhængigt af kriminalforsorgens regler og bestemmelser kan besøg være begrænset, og ægteskabelige besøg er muligvis ikke tilladt. Manglen på fysisk intimitet kan lægge pres på forholdet og påvirke begge parters følelsesmæssige velbefindende.
 • Følelsesmæssig stress: At gifte sig med en indsat kan være følelsesmæssigt krævende. At håndtere stresset ved at have en partner i fængsel, herunder bekymringer om deres sikkerhed, velbefindende og usikkerheden på deres løsladelsesdato, kan påvirke ægtefællens mentale sundhed. Den følelsesmæssige rutsjebane kan omfatte følelser af ensomhed, frustration og angst, hvilket kan påvirke forholdets overordnede stabilitet.
 • Økonomisk belastning: At forsørge en fængslet ægtefælle kan medføre en betydelig økonomisk belastning for den ikke-fængslede partner. Omkostningerne forbundet med telefonopkald, visitation, advokatsalærer og kommissærudgifter kan stige over tid. Derudover kan de begrænsede beskæftigelsesmuligheder, der er til rådighed for indsatte ved løsladelse, lægge en byrde på den ikke-fængslede ægtefælle med at yde økonomisk støtte til familien.