:

Hvad forårsager ordblindhed?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad forårsager ordblindhed?
 2. Er ordblindhed medfødt?
 3. Hvorfor bliver børn ordblinde?
 4. Kan ordblindhed gå væk?
 5. Er ordblind en hjerneskade?
 6. Kan ordblinde lære at læse?
 7. Er ordblinde mindre intelligente?
 8. Hvad har man svært ved når man er ordblind?
 9. Hvordan bliver man erklæret ordblind?
 10. Er der forskellige grader af ordblindhed?
 11. Kan man lære at læse hvis man er ordblind?
 12. Hvad er ordblindhed?
 13. Hvorfor er et barn ordblind?
 14. Hvor mange er ordblinde i Danmark?
 15. Hvad er ordblindhed?
 16. Hvorfor er et barn ordblind?
 17. Hvor mange er ordblinde i Danmark?

Hvad forårsager ordblindhed?

Ordblindhed er et vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed.

Ordblindhed kan også have konsekvenser for andre sproglige områder end det rent læse- og stavetekniske, f.eks. problemer med syntaks i skrift og tale, problemer med formulering i forskellige genrer og problemer med forskellige dele af læseforståelse og faglig læsning. Hertil kommer sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindheden: begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvtillid og et betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at gøre.

Er ordblindhed medfødt?

Du ved måske allerede hvad ordblindhed er, at det er arveligt og at mange er ordblinde?

Dét, du allermest har brug for, er støtte til, hvordan du hjælper dit barn, når bogstaverne driller?

Hvorfor bliver børn ordblinde?

Ja, der er en hel del. I en opgørelse fra 1991 sagde syv procent, at de selv vurderede at være ordblinde.

Med i den nationale ordblindetest i 2015 kunne man konstatere, at det gjaldt cirka otte procent af skoleelever, og det betyder jo så, at der potentielt sidder en til to ordblinde i hver klasse.

Nej, sådan kan man ikke sige. Det centrale for en ordblind er problemet med at forstå, hvilke lyde de forskellige bogstaver repræsenterer, når man læser og staver.

Ja, der er ofte tale om et sammensurium af problemer, hvor talesproglige vanskeligheder kan spille ind. Men det kan det også, at man har lært at tale sent, har et dårligt ordforråd, langsom indlæring eller husker dårligt.

Kan ordblindhed gå væk?

I det daglige arbejde i klinikken møder jeg rigtig mange børn og deres forældre, der indgående kender til ovenstående. De er frustrerede over situationen, og over, ikke at kunne få eller finde hjælp nogen steder.

Når du læser dette, går jeg ud fra, du er i samme situation og ønsker hjælp.

Er ordblind en hjerneskade?

Egentlig er det ret simpelt. Alle hjerner kan inddeles i en række områder, som har hver deres opgave på et samlebånd, hvor bogstaver bliver til ord. Der er et område bagerst i hjernen, som opfanger vores synsindtryk (1). Et andet område opfanger og forbinder, det vi hører med det vi netop har set (2). Områderne arbejder sammen og gør at vi fx ved at det er koen, der siger muuhh og hunden der siger vov.  Når det gælder læsning, så er der et tredje område i hjernen, som sikrer at vi kan skelne sproglyde fra hinanden (3). Et fjerde område sikrer, at vi kan huske både lyden, og stavemåden af ord og dele af ord (4).  Et femte område frembringer sprog om det vi læser, så vi er klar til at læse højt (5).  Det sidste område i hjernen sætter gang i musklerne omkring munden, tungen og halsen, så vi taler det, vi læser (6).  Dette samlebånd af aktivitet sker i hjernens venstre halvdel og kaldes ofte ‘sprogområdet’ i daglig tale. Aktiviteten på samlebåndet sker så hurtigt og til dels samtidigt, at vi slet ikke selv opfatter det.

Kan ordblinde lære at læse?

 • Man ved ikke præcist, hvor mange ordblinde der er i Danmark. Men man regner med, at omkring 7-8 % (knapt 400.000) af den danske befolkning er ordblinde. Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn. Der sidder i gennemsnit 5 børn i hver klasse der er ordblind eller har læsevanskeligheder.

Er ordblinde mindre intelligente?

Der hersker mange fordomme omkring ordblindhed, men det kan heldigvis både defineres - og afhjælpes.

Det er fx. en sejlivet myte. at ordblinde er dummere end andre mennesker.

Hvad har man svært ved når man er ordblind?

De overordnede kendetegn ved ordblindhed er vanskeligheder med læsning, stavning og skriftlig formulering. Der findes desuden andre kendetegn ved ordblindhed, som du kan læse om, ved at følge linket under denne artikel. Det er sandsynligt, at en person er ordblind, hvis flere af kendetegnene forekommer hos personen.

Vanskelighederne betyder, at ordblinde som regel bruger længere tid på at læse og skrive end ikke-ordblinde. Det er forskelligt, hvor svært man har det med at læse og skrive.

Hvordan bliver man erklæret ordblind?

Det er gratis at blive testet for ordblindhed uanset om du er barn, ung eller voksen, er ledig eller i job eller uddannelse. Men det er lidt forskelligt, hvor og hvordan du bliver testet. Læs mere herunder.

I grundskolen er det ofte en læsevejleder eller en ordblindelærer, der står for at teste for ordblindhed.

I de første skoleår i 0., 1. og 2. klasse er eleverne stadig ved at udvikle deres læse- og stavefærdigheder, og derfor er det for tidligt at teste for ordblindhed. Men det er muligt at tage Risikotest for ordblindhed, der kan vise, om en elev er i risiko for at udvikle ordblindhed. På baggrund af testen skal skolen iværksætte indsatser, der kan støtte elevens fortsatte læse- og staveudvikling.

Fra marts måned i 3. klasse er det muligt at teste elever ved hjælp af Ordblindetesten. I Ordblindetesten kan man score i den røde, gule eller grønne kategori. Den røde kategori betyder, at man er ordblind.

Er der forskellige grader af ordblindhed?

Jeg har lært mig selv at huske mange ord, hvordan de se ud, hvilken gør at jeg kan se om jeg har stavet nogenlunde rigtigt. Derudover sidder mange at mine ord (stammen af ordet) i fingrene når jeg skriver på computer, hvilket gør at jeg ikke altid kan stave til et ord, ved at sige det, fordi det er en “bevægelse” for mig i stedet.

Selv om jeg er kommet langt, kan jeg stadigvæk ikke hører ordlyde eller stave mig igennem nye ord og navne, hvilken jeg virkelig oplevet i mine tidligere jobs, hvor jeg snakkede i telefon med folk og skulle stave deres navne, heldigvis er der løsninger på det!

Derfor vil jeg altid være ordblind, fordi jeg ikke kan hører ordlyden m.m. men derfor kan jeg godt finde på andre løsninger og hjælpemidler (oplæsning, ordforslag og tale til tekst), så jeg kan komme rundt om disse problemer. Derved bliver jeg mindre påvirket af min ordblindhed, og derfor kan det være svært for folk at forstå at jeg er ordblinde.

Kan man lære at læse hvis man er ordblind?

Ordblindhed, også kaldet dysleksi, påvirker evnen til at læse, stave og skrive. Det er sværere at lære at læse og stave, og det kan være sværere at forstå betydningen af tekster og selv at udtrykke sig skriftligt. Dysleksi betyder dog ikke, at man har generelle vanskeligheder med at lære.

Det er vigtigt at understrege, at ordblindhed ikke har nogen som helst sammenhæng med et barns intelligens, men udelukkende knytter sig til hjernens behandlingen af sproglig information. Nogle af de væsentlige forskelle, der er observeret hos børn med ordblindhed er:

Ordet ”fonologisk” betyder overordnet noget, der er relateret til lydstrukturer og mønstre i sprog. Fonologisk usikkerhed er en term, der bruges til at beskrive en specifik vanskelighed indenfor sprogbevidsthed hos personer med ordblindhed og refererer til en nedsat evne til at arbejde med og manipulere lyde (fonemer) på en fleksibel og bevidst måde.

En ordblind hjerne har sværere ved at opfatte, identificere og adskille lyde i ord og forbinde dem med de tilsvarende bogstaver eller bogstavrækker (ord). Dette kan omfatte at kunne adskille enkeltlyde i talte ord – for eksempel at kunne opdele ordet kat i lydene /k/, /a/, /t/ og at kunne tilføje, fjerne eller udskifte lyde.

Et barn med ordblindhed kan have vanskeligt ved at genkende og læse ord hurtigt og automatisk. Ordblinde bruger mere tid på at afkode enkeltord, hvilket resulterer i en mindre præcis og langsommere ordgenkendelse.

Arbejdshukommelsen er evnen til at holde information fast og arbejde med den. En ordblind hjerne kan have svært ved at fastholde lyd-bogstavforbindelser og andre sproglige informationer i arbejdshukommelsen, hvilket besværliggør læsning og stavning.

Nogle børn med ordblindhed kan have vanskeligheder med at fastholde deres overblik og opmærksomhed i teksternes dele. Det refererer til vanskeligheden ved at skelne og genkende individuelle bogstaver og ord præcist, især når de vises tæt sammen i en komplet kontekst uden klare mellemrum mellem ordene.

Bogstaver og småord, der er visuelt ens, kan byttes om. For eksempel kan en ordblind opfatte bogstaverne b, d og p som ens, ligesom småordene den, det, der. 

I videoen Dyslexia and the brain, forklarer læringsforsker Guinevere Eden om, hvordan en ordblind hjerne arbejder – klik på den røde knap til Youtube og kom til kanalen Understood – learning and attention issues:

Et barn i risiko for ordblindhed vil allerede tidligt vise tegn på de specifikke sproglige vanskeligheder.

I børnehaveklassen er risikoeleverne de børn, der har svært ved at opnå et sikkert bogstavkendskab. Det kan vise sig ved, at det er overraskende svært at lære alfabetet og at huske bogstaverne. Barnets opmærksomhed på de enkelte bogstavers lyde er den færdighed i 0. klasse, som bedst kan forudsige vanskeligheder i den første læseindlæring.

Man kan observere, at det er svært for barnet at inddele talesproget i mindre dele, fx at kunne afgøre, hvornår et ord slutter og et nyt begynder i talt sprog eller en sætning. Det kan være svært at høre ordets stavelser og svært at afgøre hvilke bogstavlyde, der er i et ord.

Det er især bogstavernes lyde og deres kobling til bogstavtegnet, som kan være svære at indlære tilstrækkeligt sikkert. At kunne forbinde bogstavet med sproglyden (fonemet), er en forudsætning for at lære at læse.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er et vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed.

Hvorfor er et barn ordblind?

At være ordblind betyder, at dit barn har svært ved at omsætte bogstaver til bogstavslyde, når det skal læse og stave. Det skyldes en medfødt funktionsnedsættelse i hjernen. Den er upræcis og langsom, når den skal omsætte bogstaver til sproglige lyde. Ikke mere.

Hvor mange er ordblinde i Danmark?

Der er ca. 400.000 ordblinde i Danmark, som findes i alle kulturer og sociale klasser. Mens op til 8 % af befolkningen er ordblinde har op til 20 % læse- og stavevanskeligheder. Nogle af disse vanskeligheder skyldes ikke ordblindhed. Ordblindhed har intet med intelligens at gøre, er ikke en sygdom og er arveligt betinget.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er et vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed.

Hvorfor er et barn ordblind?

At være ordblind betyder, at dit barn har svært ved at omsætte bogstaver til bogstavslyde, når det skal læse og stave. Det skyldes en medfødt funktionsnedsættelse i hjernen. Den er upræcis og langsom, når den skal omsætte bogstaver til sproglige lyde. Ikke mere.

Hvor mange er ordblinde i Danmark?

Der er ca. 400.000 ordblinde i Danmark, som findes i alle kulturer og sociale klasser. Mens op til 8 % af befolkningen er ordblinde har op til 20 % læse- og stavevanskeligheder. Nogle af disse vanskeligheder skyldes ikke ordblindhed. Ordblindhed har intet med intelligens at gøre, er ikke en sygdom og er arveligt betinget.